ന്യൂറോളജി വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. മിഷേൽ ജോണി (MBBS,MS,MCh-Neuro സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്‌പൈൻ സർജൻ) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന :എല്ലാ വ്യാഴായ്ച്ചയും വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ 5 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഡോ. സറീന്‍ കെ പി( MBBS,DOMS) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സില്‍ നിന്നും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. പരിശോധന : ചൊവ്വ ഉച്ചക്ക് 1.30 മുതൽ 2.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്‌കോപ്പിക് സർജറി വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്കോപിക്ക് സർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ: ഷബീബ് റഹ്മാൻ (MBBS, MS, FMAS (Co-Operative Hospital Thalassery) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ. പരിശോധന :  വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ : 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

യൂറോളജി വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് മലബാർ ഹോസ്‌പിറ്റലിലെ യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോ. മിഥുൻ പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (MBBS,MS, DNB, MRCS, MCh(Uro) Consultant Urologist and Andrologist) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെ Booking Number : 7594080364 0496 2960364

ന്യൂറോളജി വിഭാഗം നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. മിഷേൽ ജോണി (MBBS,MS,MCh-Neuro സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്‌പൈൻ സർജൻ) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന :എല്ലാ വ്യാഴായ്ച്ചയും വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ 5 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു : 7594080364, 0496 2960364

ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്‌കോപ്പിക് സർജറി വിഭാഗം നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്കോപിക്ക് സർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ: ഷബീബ് റഹ്മാൻ (MBBS, MS, FMAS (Co-Operative Hospital Thalassery) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ. പരിശോധന :  വ്യാഴം വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ : 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഡോ. സറീന്‍ കെ പി( MBBS,DOMS) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സില്‍ നിന്നും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. പരിശോധന : ചൊവ്വ ഉച്ചക്ക് 1.30 മുതൽ 2.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ചർമരോഗ വിഭാഗം നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ

പാറക്കടവ് : കണ്ണൂർ ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രശസ്ഥ ചർമരോഗ വിഭാഗം ഡോ. ജിസി MBBS, MD(Dermatology) സേവനം പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിലും. പരിശോധന : നാളെ രാവിലെ 9.30 മുതൽ 11.30 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 , 0496 296 0364

ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്‌കോപ്പിക് സർജറി വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ

പാറക്കടവ് : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്കോപിക്ക് സർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ: ഷബീബ് റഹ്മാൻ MBBS, MS, FMAS (Co-Operative Hospital Thalassery) നൂക്ലിയസ് പാറക്കടവിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

ഇ ൻ ടി വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഹാനിഷ് ഹനീഫയുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ ൻ ടി (E N T) വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഹാനിഷ് ഹനീഫ (MBBS, MS(ENT), FAES, Endoscopic and Laser Surgeon)  പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : രാവിലെ 11.30 മുതൽ 12.30 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

ഉദരരോഗ വിഭാഗം വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ വിദഗ്ദ്ധ ഉദരരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ജി എൻ ( MBBS, DCH, DNB, MNAMS, DM(Gastro) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ. പരിശോധന : ഉച്ചക്ക് 3 മുതൽ 4.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ഇ ൻ ടി വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഹാനിഷ് ഹനീഫയുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ ൻ ടി (E N T) വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഹാനിഷ് ഹനീഫ (MBBS, MS(ENT), FAES, Endoscopic and Laser Surgeon)  പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : രാവിലെ 11.30 മുതൽ 12.30 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

കോഴിക്കോട് മലബാർ ഹോസ്‌പിറ്റലിലെ യൂറോളജി വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് മലബാർ ഹോസ്‌പിറ്റലിലെ യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോ. മിഥുൻ പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (MBBS,MS, DNB, MRCS, MCh(Uro) Consultant Urologist and Andrologist) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു Booking Number : 7594080364 0496 2960364

ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്‌കോപ്പിക് സർജറി വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്കോപിക്ക് സർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ: ഷബീബ് റഹ്മാൻ (MBBS, MS, FMAS (Co-Operative Hospital Thalassery) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ. പരിശോധന : വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ : 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

കിഡ്‌നിരോഗ വിഭാഗം പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : ആസ്റ്റര്‍ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കിഡ്നിരോഗ വിഭാഗം ഡോ. സാരംഗ് വിജയൻ (MBBS, MD, DM(nephrology) നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത്കെയർ പാറക്കടവിൽ ചാർജ്ജെടുത്തിരിക്കുന്നു. പരിശോധന : ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4. 30 മുതൽ 5.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഡോ. സറീന്‍ കെ പി( MBBS,DOMS) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സില്‍ നിന്നും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. പരിശോധന : ചൊവ്വ ഉച്ചക്ക് 1.30 മുതൽ 2.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്‌കോപ്പിക് സർജറി വിഭാഗം നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്കോപിക്ക് സർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ: ഷബീബ് റഹ്മാൻ (MBBS, MS, FMAS (Co-Operative Hospital Thalassery) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ. പരിശോധന : വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ : 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

ഗ്യാസ്ട്രോളജി വിഭാഗവും പെയിൻ മെഡിസിൻ വിഭാഗവും ഇന്ന് നൂക്ലിയസ് പാറക്കടവിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗ്യാസ്‌ട്രോളജി വിഭാഗം, പെയിൻ മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ ഇന്ന് നൂക്ലിയസ് പാറക്കടവിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തുന്നു. ഗ്യാസ്‌ട്രോളജി വിഭാഗം ഡോ. ഗിരീഷ് ജി എൻ (MBBS, DCH, DNB, MNAMS, DM(Gastro)) ഉച്ചക്ക് 3 മുതൽ 4.30 വരെയും പെയിൻ മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഡോ. നിഷാദ് പി കെ (MD, DNB, PDCC, MNAMS,FIAPM (interventio...

ഇ ൻ ടി വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഹാനിഷ് ഹനീഫയുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ ൻ ടി (E N T) വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഹാനിഷ് ഹനീഫ (MBBS, MS(ENT), FAES, Endoscopic and Laser Surgeon)  പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : രാവിലെ 11.30 മുതൽ 12.30 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഡോ. സറീന്‍ കെ പി( MBBS,DOMS) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സില്‍ നിന്നും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. പരിശോധന : ചൊവ്വ ഉച്ചക്ക് 1.30 മുതൽ 2.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്കോപിക്ക് സർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ: ഷബീബ് റഹ്മാൻ ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സില്‍ 

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്കോപിക്ക് സർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ: ഷബീബ് റഹ്മാൻ (MBBS, MS, FMAS) ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു . പരിശോധന :വ്യാഴം, ശനി വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

കിഡ്‌നിരോഗ വിഭാഗം ഡോ. സാരംഗ് വിജയൻ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : ആസ്റ്റെര്‍ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കിഡ്നിരോഗ വിഭാഗം ഡോ. സാരംഗ് വിജയൻ MBBS, MD, DM(nephrology) നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത്കെയർ പാറക്കടവിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4. 30 മുതൽ 5.30 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : 7594080364, 0496 2960364

പ്രശസ്ത പെയിൻ മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഡോ. നജ്’വ വ പി. ടി നൂക്ലിയസ് പാറക്കടവിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് കോർട്ടെക്സ് സ്‌പൈൻ & പെയിൻ ക്ലിനിക്കിലെ പ്രശസ്ഥ പെയിൻ മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. നജ്'വ വ പി. ടി (MBBS, DNB,FIAPM) നൂക്ലിയസ് പാറക്കടവിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മുതൽ 4 വരെ ഡോ. നിഷാദ് പി കെ( MD, DNB, PDCC, MNAMS, FIAPM)സേവനം തുടർന്നും ലഭ്യമാണ്. പരിശോധന : ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ 5...

ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്‌കോപ്പിക് സർജറി വിഭാഗം ഡോ: ഷബീബ് റഹ്മാൻ നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജനറൽ & ലാപ്പറോസ്കോപിക്ക് സർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ: ഷബീബ് റഹ്മാൻ ( MBBS, MS, FMAS (Co-Operative Hospital Thalassery) നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ പരിശോധന നടത്തും . പരിശോധന : വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെ _________ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു _________ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496...

പ്രശസ്ത ഉദര – കരൾ രോഗവിഭാഗം ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ജി. എൻ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : ദഹന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, അൾസർ, ലിവർ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ ആമാശയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ശോധനക്കുറവ്, ഛർദി, വയറുവേദന, രക്തസ്രാവം, ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നെഞ്ചരിച്ചിൽ, മഞ്ഞപിത്തം എന്നിവകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവോ...? കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ വിദഗ്ദ്ധ പ്രശസ്ത ഉദര - കരൾ രോഗവിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. ഗിരീഷ് ജി...

ശിശുരോഗ വിഭാഗം വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : ശിശുരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ. പ്രശസ്ഥ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. ടി പി സലാവുദ്ധീൻ MBBS, DCH (Consultant Pediatrician and Neonatologist) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : എല്ലാദിവസവും ഉച്ചക്ക് 2 മുതൽ 3 വരെ തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ...

ദിവസം ഒരു ഡയാലിസിസ് ക്ലാസ്സ്‌മേറ്റ്സ് വക; മാതൃക ഈ മനുഷ്യസ്നേഹം

പാറക്കടവ് : വൃക്കരോഗികൾക്ക് കരുതലായി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേറിട്ട മാതൃകയായി ക്ലാസ്സ്‌മേറ്റ്സ് ഉമ്മത്തൂർ. ക്ലാസ്സ്‌മേറ്റ്സ് വാട്‌സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഡയാലിസിസ് തുകയായ 4,39,200 രൂപ സമാഹരിച്ചു. തുക യുടെ ചെക്ക് ക്ലാസ്സ്‌മെയ്റ്റ്സ് പ്രതിനിധികൾ ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ട്രഷറർ അഹമ്മദ് പുന്നക്കലിന് കൈമാറി. ചാമാളി...

“വനം മാഫിയ സർക്കാർ കൂട്ട് കെട്ട് ജനം തിരിച്ചറിയുക” : പുന്നക്കൽ

പാറക്കടവ് : വനംകൊള്ളക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖാപിക്കുക പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ ചെക്യാട് പഞ്ചായത്ത് യൂ ഡി എഫ് കമ്മറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പാറക്കടവ് കൃഷിഭവന് മുന്നിൽ നാദാപുരം മണ്ഡലം യൂ ഡി എഫ്ചെയർമാൻ അഹമദ് പുന്നക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വനം കൊള്ളക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി ഉത്തരവിറക്കി വനം കൊള്ളയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാറിനെ ജനം തിരിച്ചറിയണ...

കാർഡിയോളജി വിഭാഗം ഇന്ന് നൂക്ലിയസ്സ് പാറക്കടവിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രശസ്ഥ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത്‌ വളപ്പിൽ ( MBBS, MD,DNB, DM (cardiology) (Co-Operative Hospital Thalassery) ന്യൂക്ലിയസ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ പാറക്കടവിൽ, പരിശോധന : വൈകുന്നേരം 7.30 മുതൽ 8.30 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

ചർമരോഗ വിഭാഗം നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം :കണ്ണൂർ ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചർമരോഗ വിഭാഗം ഡോ. ജിസി (MBBS,MD(Dermatology)യുടെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിലും. പരിശോധന : നാളെ രാവിലെ 9.30 മുതൽ 11.30 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

പൾമനോളജി വിദഗ്‌ദ്ധ ഡോക്ടറുടെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : ശ്വാസംമുട്ടൽ, ആസ്മ, അലർജി മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവോ...? പൾമനോളജി വിദഗ്‌ദ്ധ ഡോക്ടറുടെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ. രാവിലെ 8 മുതൽ 9.30 വരെ നെഞ്ചുരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടറുടെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ ലഭ്യമാണ്. Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ശിശുരോഗ വിഭാഗവും ചർമരോഗ വിഭാഗവും ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. സകരിയ പി പി ( MBBS, DCH, DNB( consultant pediatrician& Neonatologist) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്നും പരിശോധിക്കുന്നു പരിശോധന: വൈകുന്നേരം 4 .30 മുതൽ 5.30 വരെ ചർമരോഗ വിഭാഗം തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചർമരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. ...

നേത്രരോഗ വിഭാഗം നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : പ്രശസ്ഥ നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ സറീൻ കെ പി ( MBBS, DOMS(Consultant Ophthalmologist) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ നിന്നും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. പരിശോധന : ഉച്ചക്ക് 1.30 മുതൽ 2.30 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു : Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ചർമരോഗ വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചർമരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഷജീറ ബീഗം (MBBS, DVD (Consultant Dermatologist) സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിലും. പരിശോധന : വ്യാഴം ഉച്ചക്ക് 1 മുതൽ 2 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

ഇ ൻ ടി വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഹാനിഷ് ഹനീഫയുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ ൻ ടി (E N T) വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഹാനിഷ് ഹനീഫ (MBBS, MS(ENT), FAES, Endoscopic and Laser Surgeon)  പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : രാവിലെ 11.30 മുതൽ 12.30 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. സക്കരിയ പി പി യുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം ഡോക്ടർ സകരിയ പി പി (MBBS, DCH, DNB( consultant pediatrician& Neonatologist) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്നും പരിശോധിക്കുന്നു. പരിശോധന: വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ 5.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

നേത്രരോഗ വിഭാഗം നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : പ്രശസ്ഥ നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ സറീൻ കെ പി ( MBBS, DOMS (Consultant Ophthalmologist) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ നിന്നും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. പരിശോധന : ചൊവ്വ, ശനി ഉച്ചക്ക് 1.30 മുതൽ 2.30 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു 7594080364, 0496 2960364

ഉദരരോഗ വിഭാഗം വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ വിദഗ്ദ്ധ ഉദരരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ജി എൻ ( MBBS, DCH, DNB, MNAMS, DM(Gastro) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ. പരിശോധന : ഉച്ചക്ക് 3 മുതൽ 4.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ഉദര-കരൾ രോഗ വിഭാഗം വിഭാഗം നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഉദര-കരൾ രോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. ഗിരീഷ് ജി എൻ ( MBBS, DCH, DNB, MNAMS,DM(Gastro) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. പരിശോധന : ഉച്ചക്ക് 3.30 മുതൽ 5.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ബിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പാറക്കടവ് : താനക്കോട്ടൂർ ബാഫഖി സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ഗ്രാമം എന്ന ആശയം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ചെക്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് താനക്കോട്ടൂർ രണ്ടാം വാർഡിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ബിൻ സ്ഥാപിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് നസീമ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടു ഉദ്ഘാടനകർമ്മം നിർവഹിച്ചു. സി. എച്ച്. അബൂ...