ചരമം

അയിശു ഹജ്ജുമ്മ-കുനിങ്ങാട്
ചാത്തു-ഇയ്യ ങ്കോട്ട്
സവിത -പെരുമുണ്ടച്ചേരി
ചാത്തു ( 80) -എടച്ചേരി
സ്കറിയ-വിലങ്ങാട്
കുഞ്ഞിരാമന്‍ -ഇരിങ്ങണ്ണൂർ

ബിസിനസ്സ്

കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന്...